Educatiefonds Rotterdam

Samen werken aan ICT onderwijs

Historie

De Stichting Rotterdam Internet Exchange (R-iX) en haar opvolger het Center of Digital Excellence (CoDE) hebben zich vele jaren ingezet voor de versterking van de digitale infrastructuur van Rotterdam. Succesvolle voorbeelden zijn het Spaanse Kubus Data Center Rotterdam en de IT Campus Rotterdam. Op 1 juli 2019 is daaraan toegevoegd het CoDE Educatiefonds dat zich richt op het vergroten van de IT-component in het onderwijs in Rotterdam.

Doel van het fonds
Doel van het fonds is om projecten en personen op het gebied van scholing en educatie in de ICT, Internet en Digitalisering in Rotterdam te ondersteunen. De projecten dienen bij te dragen aan het verhogen van de kwaliteit van ICT personeel, maar ook het vergroten van de betrokkenheid van zoveel mogelijk personen in Rotterdam bij de huidige Digitale transitie.

Aanvraag proces
Projectomvang

Bij aanvragen voor ondersteuning dient rekening gehouden te worden dat de projecten dienen te voldoen aan de doelstellingen van het fonds.
De bijdrage vanuit het CoDE Educatiefonds zal liggen tussen de 10-90% van de totale projectomvang met een maximum van € 5.000 per project.

Procedure

Aanvragers kunnen via een formulier op deze site hun verzoeken indienen. Binnen maximaal vier weken na indiening van een complete aanvraag worden aanvragers over het besluit van het Fondsbestuur geïnformeerd. Een van de voorwaarden is dat bij alle communicatie over de projecten door het fonds zelf als door de aanvrager, vermeld moet worden dat het mede mogelijk gemaakt is door een bijdrage uit CoDE Educatiefonds Rotterdam.

Ondersteunde projecten

Digitale Vaardigheden

Samen Programmeren Stichting Mano

De Stichting JINC is een landelijke not-for-profit organisatie die zich richt op het verminderen van de sociale achterstand van bepaalde bevolkingsgroepen. Een van haar activiteiten is het organiseren van een cursus Digitale Vaardigheden voor alle basisschoolleerlingen in Rotterdam-Zuid, niveau groep 5 en 6. Deze lessen worden verzorgd door vrijwilligers van IT-bedrijven en zijn in korte tijd zeer populair geworden, mede door de sluiting van de scholen als gevolg van Corvid-19.

Met een financiële bijdrage van het CoDE Educatiefonds kunnen nu ook scholen in Rotterdam-Noord mee gaan doen. Deze cursus sluit goed aan bij het project Gaming van de EUR dat zich richt op leerlingen uit groep 7 en 8.

JINC - Digitale vaardigheden

SamenProgrammeren bij Stichting MANO

Samen Programmeren Stichting Mano

De Stichting MANO richt zich met het nieuwe programma SamenProgrammeren op het bieden van een basisopleiding front-end programmeren voor statushouders. Dit programma heeft in 2020 als pilot met 12 deelnemers succesvol gedraaid en gaat met enige aanpassingen op 1 april voor twee groepen van 15 deelnemers elk officieel van start. Het is een full time opleidingsprogramma van negen maanden met theoretische lessen, on the job praktijkoefeningen, les in de Engelse taal(vakterminologie) en jobcoaching. Alles is er op gericht na afloop succesvol een stap op de arbeidsmarkt te zetten danwel een vervolgopleiding back-end programmeren te gaan volgen.

Deze opleiding wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van IT bedrijf CODE Matrix Zone, Gemeente Rotterdam, de stichting Bevordering van Volkskracht en CoDE Educatie Fonds.

Flyer
Bekijk de flyer leren programmeren (Engels, PDF 1MB)

Stichting Mano

Erasmus Junior College: Gaming

Project Wetenschapsknooppunt
Project Wetenschapsknooppunt

CoDE Educatiefonds heeft in 2019-2020 vijf basisscholen uit Rotterdam in de gelegenheid gesteld elk 15 leerlingen deel te laten nemen aan de lessenreeks Gaming van het Erasmus Junior College. De leerlingen en hun docenten leren spelenderwijs hoe je zelf games kunt programmeren. Hierbij worden de beginselen van programmeren in een vroeg stadium aangeleerd en uitgediept. Aan de lessenreeks doen 25 scholen uit de regio Rotterdam mee.

Wetenschapsknooppunt Rotterdam

Experience College van start

Cursus Data-analyse

In Rotterdam Delfshaven gaat met ingang van 1 september 2020 het Experience College (EC) voor VMBO onderwijs van start. In het EC staan o.a. de profielen techniek, media en zorg centraal. In deze nieuwe school worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de modernste apparatuur en maken zij kennis met de laatste inzichten op hun vakgebied. Teneinde basisschoolleerlingen vertrouwd te maken met techniek en ICT en hen te stimuleren een vervolgopleiding bij het EC te kiezen, zal een speciaal opgeleide docent van het Experience College op de scholen in Delfshaven en omgeving lessen gaan verzorgen. CoDE Educatiefonds juicht dit initiatief toe omdat het bijdraagt aan de versterking van de IT Infrastructuur van Rotterdam. Middels een startsubsidie aan het EC gaat dit project reeds in het schooljaar 2020/21 van start.

Meer informatie over het Experience college.

Beroepsgericht IT onderwijs bij Melanchthon Schiebroek Afgerond

Beroepsgericht IT onderwijs bij Melanchthon Schiebroek

Het Melanchthon College Schiebroek is een VMBO-school inclusief een VMBO-T opleiding voor het MAVO diploma. Binnen alle opleidingen worden met ingang van 1 september 2020 in het eerste jaar extra uren IT gerelateerd onderwijs aangeboden met nadruk op robotica en 2d/3d ontwerp. Ten behoeve van de curriculumontwikkeling in de hogere leerjaren is bijscholing van het onderwijzend personeel noodzakelijk. Middels een bijdrage van het CoDE Educatiefonds kunnen de docenten zich verder scholen in programmeren

Melanchthon Schiebroek

Data Analyse in het curriculum Afgerond

Cursus Data-analyse

CoDE Educatiefonds heeft in 2019-2020 vijf opleidingsmanagers van de Hogeschool Rotterdam in de gelegenheid gesteld een cursus data analytics voor managers aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te volgen. In het studiejaar 2020 – 2021 gaan vijf opleidingsmanagers van de Hogeschool Inholland met het zelfde doel deze cursus volgen. De cursus biedt inzicht in wat met data-analyse mogelijk is, welke vragen je moet stellen, wat machine learning inhoudt om daarmee de wensen van bestuur of directie om te kunnen zetten in acties die leiden tot een meer data gedreven organisatie.

Meer informatie over de cursus.

Laptop actie Afgerond

Afbeelding van student met nieuwe laptop

CoDE Educatiefonds heeft in maart 2020 deel genomen aan een initiatief van een aantal private fondsen fondsen waaronder Prof. dr. N.J. Polakfonds, het Erasmus Trustfonds en het Fonds Oudhuisgenoten 'T Paleis op de Dijk in Rotterdam om studenten in het Hoger Onderwijs in de gelegenheid te stellen hun onderwijs on line voort te zetten. Als gevolg van door de onderwijsbesturen genomen maatregelen vanwege het Corona virus, waren zij verhinderd fysiek aanwezig te zijn bij de colleges en tentamens. CoDE Educatiefonds heeft middels een financiële bijdrage aan 12 studenten hen alsnog in de gelegenheid gesteld verder te studeren.

"Times are undoubtedly tough, and the ongoing got rough for a lot of us. Yet, your assistance made an enormous difference in the success of our academic endeavours. Thank you CoDE Educatie fonds! Your support would genuinely have an impact on each one of us." - Audrey, tweede jaars student economie Rotterdam
Bestuur CoDE Educatiefonds
CoDE Educatiefonds Rotterdam
Leo Smits

Voorzitter

CoDE Educatiefonds Rotterdam
Bix Jacobse

Penningmeester

CoDE Educatiefonds Rotterdam
Ton van der Pijl

Secretaris

CoDE Educatiefonds Rotterdam
Nick van den Berg

Bestuurslid